هشتگ_نوستالژی – ظرافت سلیقه ایرانی

Hashtag-Nostalgie-Tea

“شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ #تاسه و #تلواسه؛ دویدن گلبول های #نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با #ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در #خاطرات؛ #کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه #زندگی؛ #ایستادن، #نگریستن، راه را دوباره #برگزیدن و سامان دادن؛ #تغییر، تنها #ثابت این #جهان است.”

#ظرافت #سلیقه مادربزرگ ها در #پذیرایی

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred

هشتگ_نوستالژی – فرفره

Hashtag-Nostalgie-Whirligig

“شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ #تاسه و #تلواسه؛ دویدن گلبول های #نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با #ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در #خاطرات؛ #کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه #زندگی؛ #ایستادن، #نگریستن، راه را دوباره #برگزیدن و سامان دادن؛ #تغییر، تنها #ثابت این #جهان است.”

چه راحت ساعت ها سرگرم بودیم و غرق تجسم و لذت

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred

هشتگ_نوستالژی – سفرها و نامه ها

Hashtag-Nostalgie-OldStuffs

“شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ #تاسه و #تلواسه؛ دویدن گلبول های #نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با #ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در #خاطرات؛ #کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه #زندگی؛ #ایستادن، #نگریستن، راه را دوباره #برگزیدن و سامان دادن؛ #تغییر، تنها #ثابت این #جهان است.”

جهان مکانی ناشناخته بود، رسیدن مسافر و آمدن پستچی شور و هیجانی بزرگ بود و ماندگار برای روزها؛ ساعت ها در یک تصویر غرق می شدیم برای دریافت اطلاعات و جزییات بیشتر و هرآنچه که نمی دیدیم تجسم می کردیم؛ تا رسیدن نامه بعدی، نامه قبلی را بارها و بارها می خواندیم و باز می خواندیم …

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred

هشتگ_نوستالژی – تهران قدیم

Hashtag-Nostalgie-StreetSign
Hashtag-Nostalgie-StreetSign

“شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ #تاسه و #تلواسه؛ دویدن گلبول های #نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با #ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در #خاطرات؛ #کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه #زندگی؛ #ایستادن، #نگریستن، راه را دوباره #برگزیدن و سامان دادن؛ #تغییر، تنها #ثابت این #جهان است.”

تهران قدیم، شهری که دوست می داشتمش. تهران امروز، مجروح از لگد بی سلیقگی ها در طول و عرض و ارتفاغ و عمق.

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred

هشتگ_نوستالژی – مردان کلاسیک

Hashtag-Nostalgie-GregoryPeck

“شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ #تاسه و #تلواسه؛ دویدن گلبول های #نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با #ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در #خاطرات؛ #کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه #زندگی؛ #ایستادن، #نگریستن، راه را دوباره #برگزیدن و سامان دادن؛ #تغییر، تنها #ثابت این #جهان است.”

مردان #کلاسیک؛ مردانی که #هدف، #اعتماد_به_نفس و #قدرت تصمیم گیری و عمل داشتند، چون لباس آویزان بر طناب با باد سخنان این و آن در مسیر زندگی آشفته نبودند، مردانی از جنس #شهامت، #انسانیت، #عاطفه و #مسئولیت پذیری که ستون های پایدار این جهان بودند و سبک لباس پوشیدنی که همه اینها را به تصویر می کشید و به زندگی #امنیت می بخشید.

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred

 

هشتگ_نوستالژی – چرتکه پدربزرگ

Hashtag-Nostalgie-Abacus

شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ تاسه و تلواسه؛ دویدن گلبول های نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در خاطرات؛ کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه زندگی؛ ایستادن، نگریستن، راه را دوباره برگزیدن و سامان دادن؛ تغییر، تنها ثابت این جهان است.

صاحب این چرتکه در مشهد و شریک تجاری اش در یزد ساکن بودند. سالی یک بار دیدار می کردند، حساب و کتاب می کردند و چرتکه می انداختند از آنچه که برای یکدیگر فرستاده و فروخته بودند و حساب ها صاف می شد. در آخر دو کله قند به نشانه حلال کردن هر آنچه که دیده نشده یا اشتباه شده رد و بدل می کردند و با دل صاف و روی خوش سال تجاری دیگری را آغاز می کردند. نه فقط چرتکه، که آن ارزش ها و رفتارها نوستالژی حقیقی هستند.

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred

هشتگ_نوستالژی – فرشتگانی که می نواختند

شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ تاسه و تلواسه؛ دویدن گلبول های نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در خاطرات؛ کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه زندگی؛ ایستادن، نگریستن، راه را دوباره برگزیدن و سامان دادن؛ تغییر، تنها ثابت این جهان است.

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت

قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred/

هشتگ_نوستالژی – ماتریوشکا

Hashtag-Nostalgie-Matryoshka

شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ تاسه و تلواسه؛ دویدن گلبول های نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در خاطرات؛ کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه زندگی؛ ایستادن، نگریستن، راه را دوباره برگزیدن و سامان دادن؛ تغییر، تنها ثابت این جهان است.

آرزوی بزرگ شدن و پوشیدن کفش و لباس های مادر، بزرگترین شوق زندگی بود.

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred/

 

هشتگ_نوستالژی – کتاب های قدیمی

Hashtag-Nostalgie-Book

شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ تاسه و تلواسه؛ دویدن گلبول های نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در خاطرات؛ کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه زندگی؛ ایستادن، نگریستن، راه را دوباره برگزیدن و سامان دادن؛ تغییر، تنها ثابت این جهان است.

کتاب های کتابخانه پدربزرگ که فکر می کردیم روزی همه آنها را خواهیم خواند و مانند او در کنار صفحه ها یادداشتی خواهیم نوشت.

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred/

هشتگ_نوستالژی – پپسی کولا

شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ تاسه و تلواسه؛ دویدن گلبول های نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در خاطرات؛ کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه زندگی؛ ایستادن، نگریستن، راه را دوباره برگزیدن و سامان دادن؛ تغییر، تنها ثابت این جهان است.

عاشق تصاویر اشتها برانگیز پپسی و سون آپ و کانادادرای بر دیوارهای بزرگ شهر بودم 🙂

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred/