هشتگ_نوستالژی – مردان کلاسیک

Hashtag-Nostalgie-GregoryPeck

“شیرینی حضور گذشته در حال و آینده استمراری؛ #تاسه و #تلواسه؛ دویدن گلبول های #نوستالژی در رگ ها، پیوند خوردن با #ریشه ها؛ سیراب شدن از شیره حیات جاری در #خاطرات؛ #کبریت بازی با پدربزرگ و گذر دوباره از یاد خیابان های یک طرفه #زندگی؛ #ایستادن، #نگریستن، راه را دوباره #برگزیدن و سامان دادن؛ #تغییر، تنها #ثابت این #جهان است.”

مردان #کلاسیک؛ مردانی که #هدف، #اعتماد_به_نفس و #قدرت تصمیم گیری و عمل داشتند، چون لباس آویزان بر طناب با باد سخنان این و آن در مسیر زندگی آشفته نبودند، مردانی از جنس #شهامت، #انسانیت، #عاطفه و #مسئولیت پذیری که ستون های پایدار این جهان بودند و سبک لباس پوشیدنی که همه اینها را به تصویر می کشید و به زندگی #امنیت می بخشید.

* به دلایلی، تمام عکس های این مجموعه را با دوربین گوشی تلفن همراهم گرفته ام.

** تصاویر این پروژه را می توانید در صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/mandanainred/

“The pleasure of the past’s presence in the now and continuous future,#longing #tremor, the race of #nostalgic globules inside blood vessels, reuniting with the #roots, becoming satisfied with the elixir of life running through #memories, playing with #matches with grandpa and passage through one way roads, #life, #standingstill, #observing, #reselcting the path and putting it back in order, #change is the only #constant in this #universe.”

https://www.instagram.com/mandanainred